Kategorie

Cenimy sobie współpracę z Państwem i zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest dla Państwa kwestia prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez UNIQUE Karol Rupotacki z siedzibą w Miłkowicach przy ul. Wojska Polskiego 42,  NIP: 6912222779,  REGON: 021805339 za pośrednictwem  Sklepu Internetowego, działającego pod adresem www.wilady.pl. 

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Klient rejestrujący się w sklepie internetowym (wilady.pl) podaje swoje dane dobrowolnie. Do tych danych należą:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- data urodzenia,
- adres e-mail,
- telefon kontaktowy.
- NIP, NIP UE,
WAŻNE! Klient zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania swoich danych logowania, tak by uniknąć wykorzystania ich przez osoby nieuprawnione.

W celu dokonania transakcji zakupu Klient podaje m.in.: typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności karty, numer CVV. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”), system „Google Analytics” oraz platformę marketingowa „SALESmanago”.

 

WYKORZYSTYWANIE DANYCH

- Podane podczas rejestracji dane wykorzystywane są do realizacji zamówień, umożliwienia Klientowi zalogowania się do swojego konta w platformie sprzedażowej wilady.pl.

- Dane zbierane podczas transakcji są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie

- Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera. Będą one przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

- Dane zbierane przez bezpośredni kontakt Klienta ze sklepem wilady.pl wykorzystywane są w celu prowadzenia korespondencji i realizacji zamówień. Dane Klienta są udostępniane Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa. Za zgodą Klienta dane wykorzystywane są w celach marketingowych.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

- Twoje dane przechowywane są przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy;

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowych oraz rachunkowych);

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom

- statystycznych i archiwizacyjnych

- Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych ( za Twoją wyraźną zgodą) przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

- W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Wilady, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni, np. call center wykonujące obsługę klienta.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich  praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu),a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz także prawo do całkowitego usunięcia konta.

Możesz skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień w następujących sytuacjach:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: Gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Wilady; cofnięta zostanie Twoja zgoda na przetwarzanie danych; zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: kiedy zauważysz, że dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie zechcesz, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być przydatne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/łaś.

Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym profilowane są dla tego celu.

Przypominamy, że z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.